سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
مدیر گروه عقلی 
1382/01/01 
 
اجرائی ، علمی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
پژوهشگر 
 
 
کارهای پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
1380/01/01 
1383/01/01 
کارهای پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران در جمهوری آذربایجان 
مدیر حوزه علمیه 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام قم 
نظارتی وعلمی 
 
 
نظارت بر پروژه های تألیفی و پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 
مدیر گروه عقلی 
1382/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
1380/07/03 
1383/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران در جمهوری آذربایجان 
مدیر 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه تبریز،تهران،قم 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
دانشگاههای آموزشی عالی كار،علامه طباطبایی. 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
مركز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
حوزه علمیه تبریز،تهران،قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاههای آموزشی عالی کار،علامه طباطبایی،آزاد اسل 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
---